You are here: Home > Wygodna kuchnia > ZASTOSOWANIE UDOGODNIEŃ

ZASTOSOWANIE UDOGODNIEŃ

Można teraz zastanowić się nad udogodnieniami, które zbliżyłyby kuchnię do ideału. Omówione wyżej etapy pracy w kuchni zmierzają do J®J ..potokowego przebiegu. Otóż bardzo ważnym ele­mentem, ułatwiającym taki właśnie przebieg pracy, jest odpowiednia płaszczyzna pracy dla całego pro­cesu. Dotychczas opisano poszczególne stanowiska pracy i ich płaszczyzny. Teraz spójrzmy na całość. Po­szczególne płaszczyzny pracy, zgodnie z ich techno­logiczną kolejnością, powinny zetknąć się ze sobą, połączyć w jedną wspólną płaszczyznę, na której roz­maite fa?y pracy będą miały swoje stałe miejsca. Wa­runkiem takiego zetknięcia wszystkich płaszczyzn pracy jest ich wspólna wysokość i — w miarę możliwości — jednakowa głębokość.

Leave a Reply

error: Content is protected !!